Middoch op`n Buurnhowwe
II- Östliche Bodemundart
Wat mokt dat op`n Howwe `n Rai,
dat Häuhner-, Jäns- un Eentenveih!
De Schwiene quieken, Pere lachen,
un in den Ställ`n en Bummsen, Krachen.
De Käuh un Ossen brumm`n , krakielen,
un Hans, de Bock, hiert op de spielen.
Hei knabbert rum un leppt oon`t Duor
un meckert laut un spitzt dat Uohr.
Un Bello blafft, zarrt oon der Kedde
un jiepert: Wenn ick ne ierscht hädde!
De Duben gurrn, de Miez miaut,
un "Hunger! Futter!" reppt et laut.
De Stunn`n gohn hen, nu is`t sauwiet,
von Torme liet et Middoostiet.
"Maruschka, kumm, scher deck in Stall!
Dat Vaih rament, et hungert all.
Treck Hoschen oon! Klabastre rum!
Un bind` de uole Scharte um!
De Mogermelk den klaanen Farken!
Den Käuhen ierscht de Kriww` utharken!
Un Dimion, du uoler Dämel,
seuk du dek man den Melkeschemel,
un klemm den Emmer mank de Knien!
Du moßt en betjen schwinner sien!
Un denn man immer: stripp, strapp, strull,
un melk den Emmer vull!
Un dat dek nich, sie juo jeschaat,
de kauhschwanz um de Uohrn schlaat!"
Wenn alle schlabbern, schnurbsen, freeten,
denn reppt de Buursche: "Rinkomen! Eeten!"

witter